Καλώς ήρθατε στο Ιστολόγιο συνεργασίας νηπιαγωγών 35ης Περιφέρειας. Η συμμετοχή σας θέλω να πιστεύω πως θα το αναθρέψει, θα το μεγαλώσει, θα το αναπτύξει...
Η σχολική Σύμβουλος: Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη
RSS

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Περιφερειακό Δίκτυο ΓΛΩΣΣΑ & ΤΕΧΝΗ: Εικόνες και Ιστορίες

Ξεκινήσαμε...


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-----
Ταχ. Δ/νση:  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Τσιακίρη Τάνια
Τηλέφωνο: 2310 474839 Φαξ:         2310 474328 
Ιστοσελίδα:   www.kmaked.gr


Θεσσαλονίκη, 06-11-2017 Αριθμ. Πρωτ. 25513

Α Π Ο Φ Α Σ Η


ΘΕΜΑ: Ίδρυση Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου με τίτλο «Γλώσσα και Τέχνη: Εικόνες και Ιστορίες»

΄Εχοντας υπόψη :
1. Το με αρ. πρωτ. 127261/Γ7/28-11-2006 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Θεματικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας».
2. Την ανάγκη υποστήριξης των Προγραμμάτων και την ανάγκη ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία.
3. Την αριθμ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
4. Το από 02-11-2017 έγγραφο-αίτημα των Σχολικών Συμβούλων της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου

Αποφασίζουμε

Ιδρύουμε το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο : «Γλώσσα και Τέχνη: Εικόνες και Ιστορίες» το οποίο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των δύο πρώτων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της 35ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, της 4ης και 5ης      Περιφέρειας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, της 17ης      Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και 3ης Περιφέρειας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Συμμετέχουν, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής (σχολική χρονιά 2017-2018) 150 εκπαιδευτικοί, με τις αντίστοιχες σχολικές τάξεις (30 νηπιαγωγοί και 60 εκπαιδευτικοί τάξεων του δημοτικού σχολείου (α΄ και β΄ δημοτικού) της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και 30 νηπιαγωγοί και 30 εκπαιδευτικοί τάξεων του δημοτικού σχολείου (α΄ και β΄ δημοτικού) της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών).


Συντονιστική επιτροπή:
Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας
Γκουτρουμανίδου Παγώνα, Σχολική Σύμβουλος της 17ης Περιφέρειας Προσχ. Αγωγής Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος της 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πέλλας Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος της 35ης Περιφέρειας Προσχ. Αγωγής Κουτσουρίδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πέλλας
Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Σερρών

Σκοπός και στόχοι του Δικτύου
Κύριος σκοπός του δικτύου είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικών πρακτικών με την εμπλοκή   των   εννοιών της   δημιουργικής    γραφής και του   οπτικού   γραμματισμού.
 (εικονογραφήσεις λογοτεχνικών βιβλίων, ζωγραφικά έργα και φωτογραφίες).

Ειδικότερα επιδιώκεται εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες: Να εξοικειωθούν με τεχνικές δημιουργικής γραφής.
·    Να προσεγγίζουν δημιουργικά εικόνες, φωτογραφίες και έργα τέχνης.
 ·     Να καλλιεργήσουν συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Παράλληλος στόχος μπορεί να θεωρηθεί η ομαλή μετάβαση των μαθητών και μαθητριών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο με τη συνεργασία μεταξύ τάξεων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και τη συνδιοργάνωση κοινών δράσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του δικτύου: 
(α) Δημιουργική γραφή.
(β) Οπτικός γραμματισμός.
(γ) Διαθεματικές προσεγγίσεις με τη χρήση καλλιτεχνικών μορφών έκφρασης και τις ΤΠΕ (μουσική, εικαστικά, κίνηση, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, πολυμεσικές εφαρμογές).
(δ) Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Αρμοδιότητες των Συντονιστών
·    Συμμετοχή σε συναντήσεις συντονισμού.
·    Επικοινωνία-συνεργασία (με ηλεκτρονικό τρόπο και αυτοπρόσωπη παρουσία στα σχολεία) και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
·    Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων.
·    Υποστήριξη των εκπαιδευτικών με θεωρητικά κείμενα, διδακτικές προτάσεις και διδακτικό υλικό.
·    Συγκέντρωση διδακτικών δραστηριοτήτων και δημοσιοποίησή τους (ανάρτηση σε ιστολόγιο, έκδοση τόμου).
·    Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.
·    Συμμετοχή στην αξιολόγηση των δράσεων του δικτύου.
·    Οργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης διάχυσης των αποτελεσμάτων λειτουργίας του δικτύου.

Αρμοδιότητες εκπαιδευτικών
·    Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικών προτάσεων.
·    Συμμετοχή στις επιμορφωτικές διαδικασίες και εκδηλώσεις του Δικτύου.
·    Διατύπωση προτάσεων για τις δράσεις των μαθητών/τριών και ανάληψη πρωτοβουλιών για κινητοποίηση αρμόδιων φορέων.
·    Προσαρμογή, εμπλουτισμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων από τον φάκελο υλικού.
·    Επικοινωνία με τους συντονιστές, ειδικούς επιστήμονες και τα μέλη-εκπαιδευτικούς του Δικτύου. Ανταλλαγή υλικού, εμπειριών, απόψεων.
·    Δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων τους με ποικίλους τρόπους.
·    Αξιολόγηση, εμπειρική παρατήρηση των δράσεων στη σχολική τάξη.
·    Συμβολή στην έκδοση θεματικού τόμου με διδακτικές δραστηριότητες.
 ·    Παρουσίαση (εθελοντική) των εμπειριών τους σε επιμορφωτικές συναντήσεις, ημερίδες καλών πρακτικών, ανάρτηση στο ιστολόγιο, κ.ά.


Εκπαιδευτικοί πουθα συμμετάσχουν:
17η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής (Σχολική Σύμβουλος Γκουτρουμανίδου Παγώνα) 
Αγγούρα Ευαγγελία, Νηπιαγωγείο Ν. Σουλίου
Γαζή Μαρία, Νηπιαγωγείο Τούμπα Σερρών 
Γεωργούλα Μαρία, Νηπιαγωγείο Ψυχικού 
Γκέρτσιου Ιωάννα, 7ο Νηπιαγωγείο Σερρών
Γούλα Σοφία, 1ο Νηπιαγωγείο Ηράκλειας Ν. Σερρών 
Γρούλιου Κυριακή, Νηπιαγωγείο Χειμάρρου
Δαγκλή Αναστασία, Νηπιαγωγείο Ροδολίβους
Δόλγερα Χρυσάνθη, 29ο Ολοήμερο νηπιαγωγείο Σερρών Εμμανουήλ Τασούλα, Νηπιαγωγείο Δασοχωρίου- Ν.Σουλίου Ευαγγελοπούλου Αριάδνη, 29ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σερρών Ζηκίδου Ιωάννα, Νηπιαγωγείο Δραβήσκου Σερρών Καραστογιάννη Κυράνη,10ο Νηπιαγωγείο Σερρών
Καρπάτση Χρυσάνθη, Νηπιαγωγείο Κ. Καμήλας Καρύδα Δήμητρα, 20ο Νηπιαγωγείο Σερρών Κασάπη Θεανώ, 29ο Ολοήμερο νηπιαγωγείο Σερρών Κατσαβάκη Μαρία, Νηπιαγωγείο Δασοχωρίου Κοκκίδου Μαρία, 9ο Νηπιαγωγείο Σερρών Κυριαζίδου Ευαγγελία, 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών Μαγγίρογλου Σταυρούλα, 20ο Νηπιαγωγείο Σερρών Μανώλογλου Δήμητρα, Νηπιαγωγείο Προβατά Μιντζιρίκη Αγάθη, 1ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου
Μπακούρα Ευθυμία, 29ο Ολοήμερο νηπιαγωγείο Σερρών Μπόρτα Βασιλική, 13ο Νηπιαγωγείο Σερρών
Ναούμ Φωτεινή, Νηπιαγωγείο Σιτοχωρίου Παλιάτσιου Καλλιόπη Νηπιαγωγείο Ροδολίβους Παπαδοπούλου Ελένη, 13ο Νηπιαγωγείο Σερρών Παπαευθυμίου Ελένη, 25ο Νηπιαγωγείο Σερρών
Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία, 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών Παππά Παναγιώτα, 30ο Νηπιαγωγείο Σερρών
Ρίζου Ειρήνη, Νηπιαγωγείο Κ. Καμήλας Σαρηγιαννίδου Μαριάνθη,17ο Νηπιαγωγείο Σερρών Σοφιανίδου Μαρία, Νηπιαγωγείο Γεφυρουδίου Τερζούδη Μαρία, Νηπιαγωγείο Ν. Σκοπού
Τζίνη Ζαχαρούλα, Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών Τριανταφύλλου Δήμητρα, 29ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σερρών Τσακίρογλου Φωτεινή, Νηπιαγωγείο Προβατά
Τσισμαλίδου Κυριακή, Νηπιαγωγείο Ν. Ζίχνης Χατζηγεωργίου Δέσποινα, 15ο Νηπιαγωγείο Σερρών Χηδηρίδου Δέσποινα, 7ο Νηπιαγωγείο Σερρών Χρυσάφη Ευτέρπη, Νηπιαγωγείο Σκοτούσσης

Περιφέρεια Π.Ε. Πέλλας (Σχολικός Σύμβουλος Γρόσδος Σταύρος) Ίμπα Διαμαντούλα, Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου
Καϊτάση Μαρία, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Λουκά Ξηρού Μαρία, 7ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών
Παναγιωτίδου Βασιλική, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Λουκά Πιλάτου, Αλεξάνδρα, Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου Ρώμα Σοφία, Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου
Στογιαννίδου Ευαγγελία, Δημοτικό Σχολείο Π. Μυλοτόπου

35η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής (Σχολική Σύμβουλος Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία)

Αθανασιάδου Χρυσοβαλάντου, 13ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Αντωνιάδου Δέσποινα, Νηπιαγωγείο Καλυβίων Γεωργακοπούλου Ευαγγελία, Νηπιαγωγείο Φλαμουριάς Γιανταμίδου Αθηνά, 4ο Νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης
Γκότση Ευαγγελία, Νηπιαγωγείο Παναγίτσας Δελιτζάκη Βασιλική, 13ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών
Ευθυμιάδου Τριανταφυλλιά, Νηπιαγωγείο Καρυώτισσας Ζαφειριάδου Ανδρομάχη, Νηπιαγωγείο Καρυώτισσας Καρακώστα Αθανασία, 5ο νηπιαγωγείο Έδεσσας Κουγιουμτζίδου Χριστίνα, 3ο Νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης Λαφτσίδου Σοφία, 1ο Νηπιαγωγείο Πέλλας
Μακρή Όλγα, 2ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Μαρτινίδου Χριστίνα, 15ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών
Μαυρογονάτου Αικατερίνη, 13ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Μιχαηλίδου Ρεβέκκα, Νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου Μορδαβάνη Βαΐτσα, 5ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας Μπεγλοπούλου Μαρία, Νηπιαγωγείο Πιπεριάς
Νίκα Βασιλική, 2ο Νηπιαγωγείο Πέλλας Ντίνου Στεργιανή, 4ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας
Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα, Νηπιαγωγείο Καρυδιάς Παρασκευοπούλου Χαρίκλεια, Νηπιαγωγείο Φλαμουριάς Πατσίδου Σιδέρη, 1ο Νηπιαγωγείο Πέλλας
Πρόϊου Αικατερίνη, Νηπιαγωγείο Πιπεριάς Σάλκου Ισμήνη, Νηπιαγωγείο Ξίφιανης Σαραντίδου Χριστίνα, Νηπιαγωγείο Σεβαστειανών Ταούλα Ευαγγελία, Νηπιαγωγείο Παλαιφύτου Τσακαλίδη Ευδοκία, Νηπιαγωγείο Καλυβίων Τσικρικώνη Μαρία, 2ο Νηπιαγωγείο Πέλλας Φαρμάκη Μαρία, 13ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών


Περιφέρεια Π.Ε. Πέλλας (Σχολικός Σύμβουλος Κουτσουρίδης Ιωάννης) Δρένου Μαρία, 10ο Δημ. Σχολείο Γιαννιτσών
Μουμουλίδου Δέσποινα, Δημ. Σχολείο Νέας Πέλλας Μπαλλή Χαρίκλεια, 11ο Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών Μπέτση Όλγα, Δημ. Σχολείο Πέλλας
Παρασκευά Αικατερίνη, Δημ. Σχολείο Πέλλας Πέτγαζλη Ελένη, 6ο Δημ. Σχολείο Γιαννιτσών Πιπεράρη Αφροδίτη, 5ο Δημ. Σχολείο Γιαννιτσών Φαφούτη Μαρία, 1ο Δημ. Σχολείο Γιαννιτσών Χανού Αναστασία, Δημ. Σχολείο Πέλλας

Περιφέρεια Π.Ε. Σερρών (Σχολικός Σύμβουλος Τσιβάς Αρμόδιος) Ζαπρούδης Ζαφείρης, Δημοτικό Σχολείο Δημητρίτσι Σερρών Κεσκινίδου Ζηνοβία, Δημοτικό Σχολείο Βαλτοτοπίου
Μπόλλα Μαρία, Δημοτικό Σχολείο Βαλτοτοπίου Παπαδιού ελένη, 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών Πασχαλίδης Ανέστης, Δημοτικό Σχολείο Χειμάρρου Σιαρένου Νικολίνα, Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως Τσολάκη Χρυσάνθη, Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού Σερρών Χρηστομάτη Ευδοκία, Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του περιφερειακού δικτύου θα προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου και θα τίθεται υπό την έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσηςΕκπ/σης ΚεντρικήςΜακεδονίας.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με τον/την Σχολικό/η Σύμβουλο της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας


Παναγιώτης Ζ. ΑνανιάδηςΚοιν: 1.Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου. 2. Δ/νσεις Π.Ε. Πέλλας, Σερρών
4. Ενδιαφερόμενοι - Συμμετέχοντες Εκπ/κοί Σχολικών Μονάδων (Δια των Δ/νσεων Εκπ/σης).
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου