Καλώς ήρθατε στο Ιστολόγιο συνεργασίας νηπιαγωγών 35ης Περιφέρειας. Η συμμετοχή σας θέλω να πιστεύω πως θα το αναθρέψει, θα το μεγαλώσει, θα το αναπτύξει...
Η σχολική Σύμβουλος: Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη
RSS

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

βιβλιογραφία για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση

 Στην προσχολική τάξη επιβάλλεται να εργάζονται τα μικρά παιδιά σε μικρές ομάδες στις περισσότερες δραστηριότητές τους και αρκετό διδακτικό χρόνο.
Σας προτείνουμε παρακάτω βιβλιογραφία για την  "Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση"
για να διευκολυνθείτε στις σχετικες αναζητήσεις προς ενημέρωσή σας. Η βιβλιογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα www.literacy.gr

Βρείτε περισσότερα ΕΔΩ

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
• Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001). Η Ομαδική διδασκαλία στην Εκπαίδευση. Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη ΑΕ.
• Καζέλα, Κ. (2009) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Οδυσσέας
• Κακανά, Δ.Μ & Σιμούλη Γ. (2008) (επιμ.) Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
• Κακανά, Δ.Μ. & Μπότσογλου, Κ. (2010) ‘Η μετάβαση του εκπαιδευτικού από το παραδοσιακό στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης μέσα από διαδικασίες έρευνας δράσης’, στο Δ. Γερμανός & Μ. Κανατσούλη (επιμ.) ΤΕΠΑΕ 09 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση (σσ. 77-100).. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
• Κακανά, Δ.Μ. (2008α). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη ΑΕ. Σειρά: Παιδαγωγική και Εκπαίδευση /56
• Κανάκης, Ι. (1987) Η οργάνωση της διδασκαλίας- μάθησης με ομάδες εργασίας, Αθήνα
• Ματσαγγούρας, Η. (1987). Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γλάρος
• Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης
• Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές προεκτάσεις. Στο Ζ. Παπαναούμ (Επιμ.), Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα (σ. 11-21). Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ΑΠΘ.
• Σταυρίδου, Ε. (2000) Συνεργατική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, Μια Εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
• Τριλιανός, Θ. (1998) Προσέγγιση στη Μέθοδο Διδασκαλίας με Ομάδες Μαθητών, Αθήνα
• Χατζηγεωργίου, Γ. (1999) Κείμενα Παιδείας: John Dewey (Μ. Καΐλα, G. Berger, & Ε. Θεοδωροπούλου, Eπιμ. Σειρ.). Αθήνα: Ατραπός.
• Χατζηγεωργίου, Γ. (2004). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Ατραπός
• Χατζοπούλου, Κ., Κακανά, Δ-Μ, (2008). Από τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό στον εκπαιδευτικό ερευνητή, στο Δ.Μ. Κακανά & Γ. Σιμούλη (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. (σσ.88-94). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
• Vygotsky, L. S. (1997). Νους στην κοινωνία: Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών (Επιμ., Σ. Βοσνιάδου. Μτφρ Α. Μπίμπου-Νάκου & Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg. (Η πρωτότυπη μελέτη δημοσιεύτηκε το 1934)
• Meyer, E. (1987). Ομαδική διδασκαλία (μτφρ. Λ. Κουτσούλη) Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 Bossert, S.T. (1988). Cooperative activities in the classroom. Review of Research in Education, 15, 225-250.
• Bruffee, K., (1995). Sharing our toys- Cooperative learning versus collaborative learning. Change, Jan/ Feb, 12-18
• Cohen, E. (1986). Designing Groupwork: Strategies for Heterogeneous Classrooms. New York: Teachers College Press
• Cohen, E.G., (1994), Restructuring the classroom: Conditions for productive small groups, Review of Educational Research, vol 64 (1), 1-35
• Freire, P. (2006). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν (Τ. Λιάμπας, Επιμ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
• Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1995). Teaching students to be peacemakers. Edina, MN: Interaction Book, (3rd ed.)
• Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2000). Joining Together: Group Theory And Skills (7th ed). Boston: Allyn & Bacon.
• Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1991). Learning together and alone: cooperative, competitive, and individualistic learning (3rd ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
• Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2000). An overview of cooperative learning. Ανακτήθηκε 6/11/2006 http://www.co-operation.org/pages/overviewpaper.html
• Johnson, D., & Johnson, R. (1985). Classroom conflict: Controversy versus debate in learning groups. American Educational Research Journal, 22, 237-256.
• Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1991). Cooperation in the Classroom. Interaction book Co: Edina, MN
• Johnson, D., Johnson, R., & Maruyama, G. (1983). Interdependence and interpersonal attraction among heterogeneous and homogeneous individuals: A theoretical formulation and a meta-analysis of the research. Review of Educational Research, 53, 5-54.
• Johnson, D., Johnson, R., & Stanne, M. (1990). Impact of goal and resource interdependence on problem-solving success. Journal of Social Psychology, 129, 507-516.
• Johnson, D., Johnson, R., & Stanne, M. (2000). Cooperative learning methods: A meta analysis. Ανακτήθηκε στις 19/8/2008 από htpp://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html
• Panitz, T. & Panitz, P. (1996). Assessing students and yourself by observing students working cooperatively and using the One Minute Paper, Cooperative Learning and College Teaching, vol. 6 (3).
• Panitz, T. (1996). Getting students ready for cooperative learning, Cooperative learning and College Teaching, vol. 6 (2).
• Rockwood, R. (1995), Cooperative and collaborative learning, National Teaching and Learning Forum vol 4 (6), part 1, ανακτήθηκε στις 15 -9-2003, από: http://home.capecod.net/~tpanitz/tedsarticles/coopdefinition.htm
• Slavin, R. (1995). When and why does cooperative learning increase achievement. In R. Hertz-Lazarowitz and N. Miller (Eds). Interaction in cooperative learning. Cambridge University Press.
• Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language (rev.ed.) A. Kazoulin (ed.). Campridge, M.A.: The MIT Press

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου